Календар важних догађаја

 • Урађен је први  драфт Акционог плана за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025. године, за период 2019-2020. године и  представљен на састанку Радне групе.
 • Потписан је Aнекс 1. Меморандума о успостављању и функционисању Акционог тима Савета за регионалну сарадњу за пројекат интеграција Рома 2020 у Републици Србији, између Владе Републике Србије и Савета за регионалну сарадњу.
 • У току је издрада вишејезичне онлајн платформе/веб-сајта Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији, где ће на једном месту постојати база са свим релевантним подацима везаним за праћење реализације Стратегије на ромском и српском језику. На веб страници наћи ће се статистички подаци и База података о праћењу мера за инклузију Рома на локалном нивоу.
 • Фестивал Ромске културе и активизма Фрка#4 одржао се 27. децембра 2018. године у Дому омладине, у Београду уз представљање савремене ромске културе на креативан и иновативан начин, без истицања културних и етничких разлика, наглашавајући универзалне вредности које су нам заједничке.  У склопу Фестивала Фрка #4 одржан је Округли сто на тему: Примери добрих пракси и прилике за економско оснаживање и запошљавање Рома и Ромкиња.
 • У Будимпешти је од 10-11. децембра 2018. године одржана Регионална конференција на тему: „Иновативни приступ запошљању Рома“ у организацији Савета за регионалну сарадњу, Интеграција Рома 2020. На конференцији се разговарало како да се смањењи јаз између стопе запослености Рома и опште стопе запослености у региону проширења.
 • Одржан је састанак, 03. децембра 2018. године у Скопљу под покровитељством премијера БЈР Македоније, као припремни састанак за  фебруару 2019. године када ће се одржати Регионални министарски састанак о интеграцији Рома. Тада је плнирано потписивање Регионалне деклерације о Ромима у присуству високих представника Европске комисије, Савета за регионалну сарадњу и релевантних међународних организација.
 • Одржан је састанак 23.11.2018. годинеса представницима Немачке ораганизације за регионалну сарадњу – ГИЗ, Секретаријатом за социјалну заштиту града Београда, УН Тимом за људска права, Општином Звездара, Општином Нови Београд и представницима Координационог тела. Тема састанака било је представљање пројекта који има за циљ да се мапира стање на терену и дефинишу потенцијали у проналажењу одрживих решења у намери побољшања услова становања потреба становника насеља Окретница 75 и Миријевско брдо. На састанку 18.12.2018. године представљена методологија мапирања потреба становника насеља Окретница 75 и Миријевско брдо уз изналажење одрживих решења за становање ромске популације ова два неформална насеља.
 • 22. новембра 2018. године одржан је састанак са релевантним институцијама и органима, укључујући независна тела и Национални савет ромске националне мањине ради израде финалног годишњег извештаја о имплементацији Оперативниих закључака. У израду извештаја укључено је 18 релевантних институција и органа задужених за имплементацију закључака.
 • Пети састанак Одбора за стабилизацију и придруживање одржан је 15. новембра 2018. године у Београду у Палати Србија где су се Европској комисији представили постигнути резултати у домену социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији.
 • 08. новембра 2018. године одржан је састанак у Риму у вези са развијањем стандарда за одговорно буџетирање политика у вези са интеграцијом Рома, са циљем да се буџетирање повећа и структурно угради у укупно планирање буџета, буџетску потрошњу и процес контроле буџета. Kоодинационо тело у сарадњи са Саветом за регионалну сарадњу члан је Радне групе за развој регионалних стандарда за одговорно буџетирање политика инклузије Рома. Циљ је развијање стандарда буџета који ће помоћи политикама усмереним према Ромима, осетљивим и одговорним према потребама Рома да се исте правилно буџетирају и спроводе.
 • Почетком новембра одржана је Регионална конференција: „Економска (не) зависност ромских жена: изазови и рани узроци“, коју су заједно организовали Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 – 2025. године, Координациoно тело Владе Републике Србије за родну равноправност у сарадњи са  Акционим тимом пројекта  ,,Интеграција Рома 2020“, Савета за регионалну сарадњу и организацијом „CARE International Balkans“. Главни циљ конференције био је да се истраже узроци и последице економске (не)зависности Ромкиња у раном детињству и младости и да се предложе начини за ефикасне политике запошљавања Ромкиња у приватном и јавном сектору. На конференцијисе разговарало о постигнутим резултатима и препорукама за даљи развој мера и јачање напора да се економски оснаже Ромкиње.
 • Специјално признање за предузетиштво успешним Ромкињама, додељено је 30.10.2018. године на манифестацији Цвет успеха, за жену змаја 2018. године у организацији Удружења пословних жена Србије. Три предузетнице Ромкиње су успешан пример самозапошљавања.
 • .Формирана је Радна група за припрему двогодишњег Акционог плана (који покрива период од 2019. до 2020. године) за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016-2025. године), коју чине представници Координационог тела за праћење реализације Стратегије, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, ресорних министарстава, релевантних националних и међународних организација у циљу писања новог Акционог плана за 2019 – 2020. годину. Урађена је анализа текућег Акциног плана и започет консултативни процес са представницима националних мрежа: Асоцијацијом педагошких асистената, Асоцијацијом здравствених медијаторки, Асоцијацијом координатора/ки за ромска питања, Женском ромском мрежом и Сталном конференцијом ромских удружења грађана.
 • .18-19. септембра у Крагујевцу, Стална конференција градова и општина, у оквиру Програма „ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија кроз ИПА 2016 организoвали су  обуку о људским и мањинским правима, интегрисаном приступу, активном укључивању, антидискриминацији и превенцији насиља у породици. У оквируПрограма „ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија кроз ИПА 2016, редовно се организују обуке које су првенствено намењене представницима локалних самоуправа и организацијама цивилног друштва, а имају за циљ допринос остваривању успешног спровођења мера заштите људских и мањинских права, као и подизање свести кроз размену информација, знања, научених лекција и примера добре праксе о политикама и мерама инклузије на локалном нивоу.
 • 18. септембрa 2018. године одржане су консултације представника Влада: Републике Србије и СР Немачке у Београду, у вези са тренутним статусом развојне помоћи коју би СР Немачка пружила у наредном периоду Републици Србији. Питања Рома и пројекти везани за инклузију Рома планирани су у развојној помоћи за будући период.
 • Почетком септембра Савет Европе објавио је позив за тендер (фацилитатори и експерти) за пружање консултантских услуга везано за инклузију Рома на локалном и регионалном нивоу у оквиру програма ROMACTED „Промовисање доброг управљања и оснаживања ромске заједнице на локалном нивоу“.
 • Почетком септембра месеца почеле су да се формирају Институционалнe раднe групe ROMACTED програма као радно тело у општинама/градовима, коју ће чинити представници локалних институцијa.
 • Канцеларија Светске банке 11. јула 2018. године одржала је радионицу на тему: ,,Подршке ефективној реинтеграцији (Рома) повратника“. Светска банка у сарадњи са Директоратом Европске комисије надлежним за политику суседства и проширења (DG NEAR) ради на развијању препорука политикама заснованим на доказима и пилотирању техничке помоћи за подршку ефикасне реинтеграције (Рома) повратника у земљама Западног Балкана. Циљ наведене радионице био је да се представе резултати истраживања о реинтеграцији миграната повратника (Рома) из Европе у Србију. Разговарало се о могућој техничкој помоћи Светске банке чији би циљ био подршка раду Републике Србије на тему реинтеграције. Представљени су резултати истраживања о реинтеграцији повратника (Рома) из Европе у Србију. Како би се побољшао положај повратника урађено је мапирање: извора повратника, кључних институција и доносиоца одлука, како на националном, тако и на локалном нивоу. Примећено је да постојећа Стратегија усвојена 2008. године, неодражава ситуацију на терену десет година касније. Израда нове Стратегије, утврђивање приоритетних области и јачање координације државних органа је оно што је важно. Предложено је да се уради нова Стратегија, брошуре и инструкције за све реадмисанте који улазе у земљу.
 • Почетком јула месеца одржан је састанак са  представницима/ама  институција и организација цивилног друштва из Црне Горе директно укључених у реализацију пројекта ,,За активну инклузију и права Ромкиња на западном Балкану“, у организацији Care International Balkans и Ромског  женског центра  “БИБИЈА“. Планирана је заједничка сарадња институција у Републици Србији и Црној Гори, у склопу пројекта ,,За активну инклузију и права Ромкиња на западном Балкану“ који се спроводи у Црној Гори, у циљу подршке социјалној инклузији ромске заједнице.
 • Састанак Пододбора за истраживање, иновације, информационо друштво и социјалну политику са представницима Европске комисије и надлежних институција, одржао се 27. јуна 2018. године у Палати Србија. Представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња, учествовали су на Сесији посвећеној инклузији Рома: ,,Предузети кораци и преглед Акционог плана за примену Стратегије за интеграцију Рома за период 2016-2025“. Дискусија између представника Европске комисије и ресорних министарстава  водила се о томе што се урадило на побољшању положаја Рома у 2017. години.
 • Састанак са представницима Црне Горе одржан је 20. јуна 2018. године у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Београду, у оквиру студијске посете Републици Србији. Теме састанка биле су дечији уговорени бракови и инклузија Рома. Делегацију Црне Горе чинили су представници Министарства унутрашњих послова, Министарства за људска и мањинска права, Министарства просвете и невладиних организација.
 • Регионална конференција ,,Холистички приступ становања Рома у региону  проширења“, одржана је 31. маја – 01. јуна 2018. године у  Бару, у оквиру пројекта ,,Интеграција Рома 2020“. Разговори на конференцији водили су се на теме: правни оквири, легализација и холистички приступ становању Рома.
 • Дана 27. јуна 2018. године, потписани су Споразуми о сарадњи са 10 градова и општина (Лебане, Вршац, Сурдулица, Дољевац, Младеновац, Пирот, СмедеревскаПаланка, Аранђеловац, Бечеј и Лозница) у оквиру Програма ИПА 2016: ,,Подршка ЕУ инклузији Рома – оснаживање локалних заједница за инклузију Рома” који финансира Европска унија, а спроводи СКГО. Програм има за циљ унапређење и оснаживање локалних заједница за укључивање Рома. Општи циљ Програма је подршка процесу побољшања социо-економског положаја ромске популације у локалним заједницама и спровођењу приоритетних стратешких мера из Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године.
 • Извештај о спровођењу Акционог плана за примену Стратегије заукључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-2025, за 2017. годину, представљен је 26. јуна 2018. године у Народној скупштини Републике Србије, на скупу ,,Национална платформа о интеграцији Рома у Републици Србији”. Скупу су присуствовали сви представници ресорних институција надлежних за спровођење политика инклузије Рома, који су учествовали у припремању Извештаја, међународних организација и невладиних организација.
 • .Град Ниш и Координационо тело формирало је Радну групу ради праћења динамике у обезбеђивању свих потребних услова за реализацију пројекта у вези са решавањем стамбених потреба становника насеља ,,Црвена звезда“ у Нишу, давању предлога за решавање критичних тачака и отворених питања које би се евентуално појавиле у току реализације и достављању месечних извештаја потписницима Протокола.
 • У оквиру  програма ,,ROMACTED – Промовисање добре управе и оснаживање ромске заједнице на локалном нивоу“, потписан је Протокол о сарадњи између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Савета Европе и 11 општина/градова, 29. маја 2018. године.Циљ прoграма је изградња одрживих политика кроз ангажовање локалних власти у унапређењу демократске јавне управе и подстицању локалних ромских заједница у јачању капацитета, како би Роми и Ромкиње допринели креирању, имплементацији и праћењу планова и пројеката који се на њих односе.
 • Обука: „Институционални и стратешки оквир инклузије Рома у Републици Србији“ за представнике локалних самоуправа са територије јужне Србије, одржана је 22. и 23. маја 2018. године у Нишу кроз јачање капацитета представника локалних самоуправа и ромске заједнице у процесу социјалног укључивања припадника ромске националне мањине, у сарадњи Координационог тела за праћење реализације Стратегије и Високог комесаријата Уједињених нација.
 • Дана 10. маја 2018. године, представљен је нов Програм развоја општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености, релевантним институцијама Републике Србије, под називом  – “Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRО“. У циљу је унапређење управљања  кроз јачање локалних капацитета за примену принципа доброг управљања у пракси и побољшању положаја рањивих група кроз спровођење локалних мера и политика у области социјалне укључености.
 • Први састанак Регионалне радне групе за успостављање стандарда за одговорно буџетирање политика инклузије Рома одржан је у Бечу, 26. априла 2018. године, у оквиру пројекта ,,Интеграција Рома 2020“. Састанку су присуствовали представници националних контакт особа, представници министарства финансија који учествују у пројекту и експерти за буџетирање. Теме састанка биле су: пословник о раду регионалне радне групе за за успоствљање  стандарда за одговорно буџетирање политика инклузије Рома, методологија рада радне групе, буџетски процес у економијама учесницима пројекта и подела задатака и планирање будућих састанака.
 • Протокол о сарадњи између Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Роми и Ромкиња за период од 2016-2025. године и Града Ниша, потписан је 29. маја 2018. године. Документ дефинише сарадњу у вези са решавањем стамбених потреба становника насеља ,,Црвена звезда“ у Нишу.
 • Друга седница Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, одржана је 24. априла 2018. године. Седници су присуствовали чланови Координационог тела и стручне групе, а тачке дневног реда биле су: Представљање Оперативних закључака са IV Семинара ,,Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ (одржан 17. октобра 2017. године);
  Иницијатива за укидање квота афирмативних мера на високим школама и факултетима за припаднике ромске националне мањине; Извештај о активностима поводом решавања проблема у ромском насељу ,,Црвена звездау Нишу.
 • Радионица  „Евалуација оквира ЕУ за националне стратегије интеграције Рома до 2020“ одржана је 15. марта 2018. године у организацији DG Justice. Представљен је  извештај који наглашава улогу Европске комисије. Радне групе идентификоване су као важан инструмент који омогућава већу координацију између релевантних генералних директората, а мрежа националних контакт особа за питање Рома такође се сматра изузетно важном. Урађена је анализа различитих праваца настојања за укључивање Рома након 2020. године препоручујући да у будућности треба одржати оквир ЕУ.
 • Дана 09. марта 2018. године одржана је Уводна конференција поводом представљања Програма ИПА 2016: „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, у организацији Сталне конференције градова и општина (СКГО).
 • Представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре учествовали су на радионици која је одржана 27. фебруара 2018. године у просторијама Светске представљен је пројекат Светске банке: ,,Подршка ефективној реинтеграцији (Рома) повратника. У оквиру овог пројекта, Светска банка ће урадити свеобухватну процену и на основу процене ће обезбедити циљане активности техничке подршке за развој и спровођење ефективних мера реинтеграције миграната који се враћају, с посебним фокусом на потребе повратника ромске националности.
 • Одржана је регионална конференција „Решавање дискриминације и анти-циганизма у региону проширења“,  одржана је 13 – 14. фебруара 2018. године у Берлину, којој је присуствовао представник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Циљеви радионице били су повећање знања и разумевања о дискриминацији званичницима из региона проширења који се баве интеграцијом Рома, разумевањем ситуације у којој се Роми стављају, историјске позадине дискриминације и феномена анти-циганизма.

КАЛЕНДАР ДОГАЂАЈА ЗА 2017 ГОДИНУ

 • Регионална донаторска конференција у оквиру пројекта ,,Интеграција Рома 2020“ одржана је у Тирани у новембру 2017. године. На скупу су представљене активности из Акционог плана за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-2025. за период од 2017. до 2018. године, у области становања и запошљавања за која су потребна донаторска средства за реализовање истих. Било је обезбеђено учешће представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на Регионалној донаторској конференцији.
 • Обезбеђено учешће представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Регионалном састанаку ,,Одрживи модели институционализације здравствених медијаторки – перспектива и регионална искуства“, 06. и 07. децембра 2017. године у Београду. Регионални састанак ,,Одрживи модели институционализације здравствених медијаторки – перспектива и регионална искуства“ одржан је 06. и 07. децембра 2017. године у Београду. Догађај је организовало Министарство здравља у сарадњи са УНИЦЕФ-ом у Србији. Циљ састанка био је представљање рада, модела организовања, финансирања, извештавања и образовања здравствених медијаторки у Србији, Црној Гори, Бугарској, Словачкој, Македонији и Румунији, што би требало допринети донешењу одрживих решења за њихово укључивање у систем, као и за унапређивање положаја ромске заједнице.
 • Одржан је састанак са Министарством здравља и УНИЦЕФ-ом око израде анализе о опцијама за систематизацију ангажовања здравствених медијаторки. У току је формирање Радне групе за потребе узраде анализе и разматрање поменуте теме.
 • Започете су активности у вези са Потписивањем споразума о сарадњи између грађана, града Ниша и инвеститора, а у вези са разрешењем ситуације у насељу „Црвена звезда“ у Нишу и пресељења у складу са одредбама Закона о становању и одржавању зграда; Преговори са представницима града Ниша, приватног инвеститора и представницима ромске заједнице настављени су 30. августа 2017. године у Нишу у вези са побољшањем услова становања ромске заједнице у насељу „Црвена звезда“. Усаглашено је да ће град Ниш званично доставити локације о којима су се заинтересоване стране договориле на састанку.
 • Одржан је састанак Стручне групе Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РС, за период 2016-2025 године. На састанку Стручне групе Координационог тела, присутни су упознати са тренутним активностима везаних за решавање питања становника насеља „Црвена звезда“ у Нишу. У претходном периоду израђен је Нацрт Споразума о решавању стамбених потреба становника насеља „Црвена звезда“ у Нишу, који ће бити закључен између Владе РС, Града Ниша, компаније „American Investment Fund“ и представником насеља.