Ко смо и шта радимо?

Нa основу члана 25. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник PC”, бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13),

Влада je донela ОДЛУКУ о оснивању Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, „Службени гласник РС“, број 17 од 6. марта 2017.

Координационо тело има задатак да координира послове органа државне управе у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња. Координационо тело разматра сва питања и координира рад органа државне управе, органа јединица локалне самоуправе, јавних предузећа и других облика организовања од стране Републике Србије и јединица локалне самоуправе у вези са пословима из њиховог делокруга рада у вези са социјалним укључивањем Рома и Ромкиња у Републици Србији. 

Поред тога, у делокругу рада Координационог тела је и унапређење међуресорне сарадње у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња; разматрање и давање препорука за решавање ургентни ситуација чија последица може бити додатна рањивост Рома и Ромкиња; предлагање начина за остваривање прописаних, али и додатних, мера/активности који доприносе већој социјалној укључености ове националне мањине, као и процесу европских интеграција.

Чланови Координационог тела: генерални секретар Владе, министар просвете, науке и технолошког развоја, министар здравља, министар финансија, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, министарка правде, шефица преговарачког Тима за вођење преговора о приступању РС Европској унији, министарка за европске интеграције, директорка Канцеларије за људска и мањинска права, менаџер Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, председник Савета за унапређење положаја Рома и Ромкиња. 

Овом одлуком, формирана је и Стручна група, као подршка Координационом телу, задужена за вршење стручних послова у вези са текућим питањима у вези социјалног укључивања Рома и Ромкиња, праћење координатора за ромска питања, као и мобилних тимова који су испред јединица локалних самоуправа задужени за унапређење поможаја Рома и Ромкиња на локалном нивоу.

Остали чланови Владе могу присуствовати седницама и учествовати у раду Координационог тела, уколико се расправља о темама из њихове надлежности.

Координационо тело подноси извештај о свом раду Влади сваких 90 дана.

Стручна група се, по правилу, састаје једном месечно, укључујући и посебне седнице намењене размени информација у циљу сагледавања стања у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији, као и на проналажењу решења за унапређење стања у овој области у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године.

У случају да се појави потреба за укључивањем других органа и организација у рад Стручне групе, председавајући може позвати представнике тих органа и организација да учествују у раду исте.

Стручну и административно-техничку потпору раду Координационог тела пружа Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.