Мисија и визија

Циљеви: 

  • Унапређе положаја и потпуна укљученост у друштвени, економски, културни и политички живот Рома и Ромкиња;
  • Предлагање начина за остваривање прописаних, али и додатних, мера/активности који доприносе већој социјалној укључености ове националне мањине, као и процесу европских интеграција.
  • Унапређење међуресорне сарадње у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња; 
  • Разматрање и давање препорука за решавање ургентних ситуација чија последица може бити додатна рањивост Рома и Ромкиња. 

Очекивани резулатати:

Стварање услова за социјално укључивање Рома и Ромкиња – смањење сиромаштва и сузбијање дискриминације, стварање услова за пун приступ остваривању људских права лица ромске националности. 

Разлози због којих је усвојена Стратегије произилазе из потребе да се створе предуслови за остваривање стратешких циљева: 

  • Успоставе механизми за спровођење, планирање, праћење и унапређење усвојених мера и активности; 
  • Развију капацитети и одговорност органа државне управе и локалне самоуправе, да се ефикасно старају о остваривању и заштити права лица ромске националности; 
  • Обезбеде средства у буџету Републике Србије, буџетима јединица локалне самоупрае, као и код међународних развојних партнера који представници ромске заједнице у поступке осмишљавања и спровођења стратешких мера и остваривања гарантованих људских права на рад, становање, образовање, социјалну и здравствену заштиту.