Наши партнери

У циљу унапређивања положаја Рома и РомкињаКоординационо телo за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године остварује успешну сарадњу са:

 • Тимом УН за људска права
 • Генералним секретаријатом Владе
 • Министарством за рад запошљавање, борачка и социјална питања,
 • Министарством просвете, науке и технолошког развоја,
 • Министарством здравља,
 • Министарством финансија,
 • Министарством правде,
 • Тимом за вођење преговора о приступању РС Европској унији,
 •  Канцеларијом за европске интеграције,
 •  Канцеларијом за људска и мањинска права,
 •  Канцеларијом за инклузију Рома
 • и другим републичким и покрајинским органима, јединицама локалне самоуправе, јавних предузећа и других облика организовања основаних од стране Републике Србије и јединица локалне самоуправе, у пословима из делокруга у вези са унапређивањем положаја:

1. НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Координационо телo за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године I Национални савет ромске националне мањине 20,03.2018 године поптписали су протокол о сарадњи где се обавезују дамеђусобно јачају  сарадњу кроз  већу укљученост представника Националног савета ромске националне мањине Републике Србије у рад Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године.

2. ГИЗ-НЕМАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

Координационо телo за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. годинесарађује са Немачком организацијом за регионалну сарадњу   у циљу   мапирањапотреба и дефинисањепотенцијала у проналажењуодрживихрешења за побољшање положаја живота ромске популације у Републици Србији.

3. ТИМ ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА

Влада Републике Србије образовала  је Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва у јулу 2009. године. Тим је надлежан за јачање капацитета Владе да развија и спроводи политике социјалног укључивања засноване на примерима добре праксе у Европи и пружа подршку ресорним министарствима у развијању и спровођењу политика социјалног укључивања, уз редовне консултације са организацијама цивилног друштва.

Координационо тело  за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва успешно сарађују на изградњи капацитета у циљу заједничког делотворног развоја и спровођења политика социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији, спровођења активности из актуелних Стратешких докумената координирање даљег развоја и извештавања о напретку.

4. РЕГИОНАЛНИ САВЕТ ЗА САРАДЊУ- РЦЦ

Координационо телo за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године и Регионалнисавет за сарадњу потписаће Меморандум о сарадњи(Анекс је фази припреми за потписивање) кроз којег ће развијати већ постојећу сарадњу кроз координацију,праћење, прегледање напретка и препоручивање приоритета за планирање политикебуџетирања за побољшање положаја живота ромске популације у Републици Србији.

5. УНДП

Координационо телo за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године и УНДП у Републици Србији  сарадњу базирају на реализацији развојних пројеката за  унапређење положаја Рома и Ромкиња у Србији.

6. ФОНД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ РОМА – РЕФ

Координационо телo за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године  и Фонд за образовање Рома из Мађарске остварују сарадњу кроз програм који ће у будућности бити потписан са ……и  имати за циљ промовисање једнаког учешћа у квалитетном образовању и запошљавању ромске деце и омладине у Републици Србији.

7. СТАЛНА КОНФЕРЕНИЈА РОМСКИХ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Према Одлуци о оснивању Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године,у оквиру стручне групе један од чланова је и представник ромске невладине организације Стална конфренција ромских удружења грађана који учествује у раду овог тела, према смерницама за рад које даје Координационог тело.

8. СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА- СКГО

Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) и Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године своју сарадњу базирају кроз консултације,саветодавну подршку и разматрања заједничких питања ради што бољег формулисања и заступања интереса Рома и Ромкиња у Републици Србији.