Пројекти

ПРОЈЕКТИ ПРОГРАМИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ УЗ САРАДЊУ КТ

1.“ROMACTED“ ПРОГРАМ

ROMACTED ПРОГРАМ ,,Промовисање доброг управљања и оснаживање ромске заједнице на локалном  нивоу”

Програм се спроводи од стране Тима Савета Европе за Роме и Путнике и канцеларије Генералног директората за програме у Албанији, Босни и Херцеговини, Србији,  Косову*, Црној Гори, ФYР Македонији и Турској, на основу споразума између Европске уније и Савета Европе, потписаног 1. маја 2017. Предвиђено је да до 30. априла 2020, програм буде имплементиран у 50 општина у региону.

Циљеви програма су: Изградња политичке воље и одрживих политика кроз ангажовање локалних власти у унапређењу демократске јавне управе и подстицању локалних ромских заједница за јачање капацитета, како би Роми и Ромкиње допринели креирању, имплементацији и прац́ењу планова и пројеката који се односе на њих; Оснаживање ромске заједнице, како на индивидуалном нивоу (помагати Ромима и Ромкињама да користе своја основна права и унапређују личне капацитете и вештине), тако и на нивоу колектива (организовање заједнице  како би изразила своје интересе у решавању заједничких проблема); Јачање посвећености институција, њихових капацитета, знања и вештина у раду на инклузији Рома и Ромкиња и примени концепта добре управе.

Специфичност самог пројекта је да помогне локалним властима да у своје политике, буџете и услуге интегришу нове димензије и уведу посебне мере за Роме и Ромкиње, уз повец́ање учешц́а Рома и Ромкиња  у креирању, спровођењу и прац́ењу политика и активности. Као резултат, очекује се да општине које ће учествовати у програму наставе да служе потребама ромским грађанима/кама, и то кроз одрживе локалне акционе планове и олакшан приступ јавним службама.

Циљне групе пројекта су локалне јавне управе (изабрани представници и релевантни званичници) и ромске заједнице на територији одабраних општина. Они такође чине прве краткорочне корисничке групе пројекта. Свеукупно, пројекат ц́е бити усмерен на најмање 50 општина. Средњорочни и дугорочни корисници су ромска популација и становништво општине уопште.

ROMACTED је настао на основу искуства програма РОМЕД и РОМАКТ,  и методолошки је прилагођен тако да се уклопи у  стварност сваког корисника/це и одређене локације, те на тај начин допринесе  постојец́им политикама и праксама за ефикасно и инклузивно функционисање локалних заједница.

ROMACTED у Србији  се одвијати у сарадњи са Координационим телом за праћење реализације стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији, потписивањем Протокола о сарадњи 29. маја 2018. године у Београду.

Програм се спроводи у укупно 11 општина, и то у Крагујевцу, Оџацима, Нишу, Костолцу (Пожаревац), Прокупљу, Смедереву, Суботици, Врању, Врњачкој Бањи, Зајечару и Звездари (Београд). Организација за подршку програму, координацију имплементације на терену изабрана је “Асоцијација координатора за ромска питања” , као резултат тендерског процеса за одабир партнера за подршку програму у Србији. 

У протеклом периоду одржани су састанци у општинама и формиране су Локалне акционе групе. Кроз састанке са представницима ромске заједнице, закључено је да су највећи проблеми са којима се суочавају запошљавање и становање.

У наредном периоду планирано је формирање Институционалних радних група, а предлог Одлуке о формирању истих је послат Координационом телу на мишљење.

2 .УНДП, УНХЦР, УНВ

Пројекат: Локалне иницијативе за унапређење социјалне инклузије младих Рома и Ромкиња

Развојни програм Уједињених нација (УНДП), Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице (УНХЦР) и Волонтери Уједињених нација (УНВ) у Србији у сарадњи са Координационим телом за праћење реализације стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији, потписивањем Протокола о сарадњи 29. маја 2018. године у Београду

Пројекат има за циљ да допринесе усавршавању и ангажовању 30 младих Рома и Ромкиња, пре свега интерно-расељених лица, у локалним самоуправама и/или другим владиним или невладиним институцијама на локалном нивоу.

Планирана иницијатива ће створити услове за младе Роме и Ромкиње да развију своје капацитете да:

1. Утичу на друштвене и политичке процесе у вези са социјалним укључивањем Рома и Ромкиња у градовима/општинама у којима живе;

2. Сарађују са локалним властима ради повећања посвец́ености социјалном укључивању Рома и Ромкиња кроз волонтирање у оквиру локалних институција (центри за социјални рад, канцеларије за локални економски развој, канцеларије Повереништва за избеглице и расељена лица, филијале Националне службе за запошљавање итд.);

3. Заговарају интересе ромске заједнице на локалном нивоу у сарадњи са разним заинтересованим странама.

Програм обуке ће бити реализован у шест дводневних модула:

  • Људска права, дискриминација и апатридија;
  • Правно-невидљива лица, апатриди, интерно расељена лица И повратници по споразуму о реадмисји;
  • Приступ правима за рањиве групе;
  • Функционисање локалних механизама за социјалну инклузију (стратегије, акциони планови, механизми антидискриминације, Савети за међуетничке односе, Савети за родну равноправност, Локални економски савети, итд.);
  • Функционисање локалних механизама за социјалну инклузију Рома и Ромкиња (Мобилни тимови за инклузију Рома, Координатори за ромска питања, Здравствене медијаторке, Педагошки асистенти) ;
  • Размена искустава, извештавање о постигнутим резултатима и изазовима волонтерског рада у локалним институцијама.

Пројекат: Локалне иницијативе за унапређење социјалне инклузије младих Рома и Ромкиња реализован је у следећих 30 општина: Бачка Паланка, Бела Паланка, Београд/Чукарица, Београд/Звездара, Беочин, Бујановац, Костолац/Пожаревац, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лајковац, Лесковац, Ниш, Нова Црња, Нови Београд, Нови Бечеј, Нови Пазар, Нови Сад, Обреновац, Оџаци, Панчево, Прокупље, Смедерево, Суботица, Сурчин, Ваљево, Владичин хан, Врање, Врњачка бања и Зајечар.